Kuldre kooli õppenõukogu töökava 2023-2024 õ. a.

Kuldre kooli õppenõukogu töökava 2023/2024.õ.a.
Kinnitatud direktori käskkirjaga 31.08.2023 nr 1-6/55

Korralised õppenõukogu koosolekud.
13. detsember 2023.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Tagasiside I trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.

27. märts 2024.a.
Päevakord:
1.Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kokkuvõte II trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.

17. juuni 2024.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kokkuvõte III trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.
3. 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.
4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine.
5. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
6. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

29. august 2024.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 2023/24. õ.a. üldtööplaani täitmisest.
3. 2024/25. õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
4. 2023/24. õ.a. sisehindamise tulemuste läbiarutamine.
5. Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamine, järgmisse klassi üleviimine või klassikursust kordama jätmine.